Motor
Domů ] Nahoru ] [ Motor ] Spojka ] Převodovka ] Řízení ] Karoserie ] Brzdy ] Elektrika ] Větrání a topení ] Nápravy ] Kola a pneumatiky ] Modernizace ] F128 Kontrolní úkony na bloku motoru ] Obrazová dokumentzace ] Tabulka 27 ] Technické ůdaje ] Tabulky filtrů ] Odkazy ]

Blok motoru ] Hlava válců ] Chladící soustava ] Klikový hřídel ] Křivky výkonu ] Mazací soustava ] Měření komprese ] Ojnice ] Palivová soustava ] Píst a kroužky ] Podélný řez motoru ] Příčný řez motoru ] Rozvod motoru ] Setrvačník ] Vačkový hřídel, ventily ] Výfuková soustava ] Závady motoru ]

         Křivky výkonu a točivého momentu motoru a závislost otáček motoru na rychlosti jízdy pro jednotlivé rychlostní stupně jsou na obr. 129.
   
        Příčný a podélný řez motoru je na obr. 130 a 131.

Motor je třeba pravidelně kontrolovat, nejlépe v diagnostickém středisku, které vystavuje protokol s naměřenými hodnotami. Porovnáním s příslušnými údaji v jednotlivých kapitolách se získá dokonalý přehled o stavu motoru i případné potřebě výměny dílu nebo opravy. Cyklickým opakováním těchto testů a jejich vzájemným porovnáním se získají zajímavé a užitečné poznatky o postupném opotřebení motoru, popř. o ostatních sledovaných soustavách.

Vymontováni motoru z vozidla

Při demontáži se z vozu vyjme nejen motor, ale celá poháněcí sou stava motor-převodovka-rozvodovka. Tato skupina je uchycena v karosérii jako jeden celek. S vozem se zajede pod kladkostroj, s jehož pomocí se bude hnací skupina vyjímat. Pro lepší přístupnost, snížení možnosti poškození i snazší vyjmutí je vhodné demontovat víko motorového prostoru (kapotu) i s aretačním zařízením a vyjmout náhradní kolo. Celá skupina je umístěna v poměrně malém prostoru. Je proto vhodné (nikoliv nutné) před jejím vyjmutím některé díly demontovat. Patří k nim čistič vzduchu, čistič oleje, skříň topení, akumulátor, elektrický větrák chladiče, nádobka ostřikovače čelního skla atd.

Před vyjmutím této skupiny je nutné odpojit všechny elektrické, kapalinové a mechanické spoje.

U elektrických spojů je třeba:
1. odpojit akumulátor (kladný pól);
2. odpojit vysokonapěťový a nízkonapěťový kabel mezi zapalovací cívkou a rozdělovačem;
3. odpojit přívodní kabel spouštěče;
4. stáhnout ochrannou krytku a odpojit kabely spínače teploty motoru a spínače kontroly mazání.

U potrubních spojů je třeba: _
1. odpojit .po- povolení objímky přívodní hadici paliva k palivovému čerpadlu a upevnit ji v horní poloze, aby palivo nevytékalo (totéž i vratná hadice paliva);
2. vypustit chladicí kapalinu z chladicí soustavy povolením výpustného kohoutu (šroubu) na spodní části chladiče (při sejmuté zátce chladiče a plné otevřené páce teplého vzduchu v kabině pro cestující);
3. odpojit horní hadici mezi tělesem termostatu a chladičem;
4. odpojit dolní hadici mezi chladičem a vodním čerpadlem;
5. odpojit přítokovou a odtokovou hadici topení nad zapalovací svíčkou prvního válce.

U mechanických. spojů je třeba
1. odpojit ovládání. karburátoru, tj .strunu vzduchové přívěry,táhlo škrtící klapky sejmutím z kulového čepu;
2. odpojit výfukovou rouru od sběrného potrubí povolením obou matic objímky;
3. uvolnit převlečnou matici a vyjmout pohon tachometru z převodovky;
4. demontovat spodní vzpěru výfukového potrubí k převodovce;
5: odpojit ovládání spojky vyšroubováním seřizovacích matic na konci lana a pak sejmout vratnou pružinu vypínací vidlice spojky;
6. odpojit měděný ukostřující pásek mezi karosérií a motorem (pod rozdělovačem);
7. sejmout levé přední kolo ;
8. vyšroubovat zásekové matice hnacích hřídelí u obou kol;
9. odpojit tlumič pérování od těhlice;
10. uvolnit kulový čep řídicí tyče - viz odst. 3.6. ;
11. rozpojit řadicí mechanismus mezi převodovkou a řadicí pákou při zařazeném neutrálu;
12. vysunout hnací hřídel z náboje levého kola při maximálním natočení kol vpravo a zalomení hřídele ve stejnoběžném kloubu;
13. odpojit drzák motoru na pravém podběhu (obr.,132}, u novějších provedení i drzák na levém podběhu (obr. 133).

Pak se celá skupina zavěsí na zvedací zařízení a po mírném napnutí lana se uvolní nad motorem podélná kotevní vzpěra (u staršího provedení),pod motorem se demontuje spodní podpěrný nosník, který probíhá v ose vozidla v místě čtvrtého válce.

Po opětovném zkontrolování odpojení všech spojů demontované skupiny se skupina pomalu zdvihá (nebo spouští) z vozu. Přitom se vysune druhý hnací hřídel z náboje kola a oba hřídele se zajistí, aby se nevysunuly z převodovky (nejlépe drátem).

wpe65303.gif (940886 bytes)

Obr. 133 Zavěšení poháněcí soustavy - levá strana

1 - upevňovací šrouby; 2 - levé prižové uložení; 3 - pryžové uložení podvozku;

Vyjímá-li se skupina z vozidla spouštěním pod vůz, je nutno demontovat ještě příčný přední stabilizátor uvolněním šroubů drzáků, jimiž je připevněn ke karosérii, a jeho koncové matice na spodních příčných ramenech.

wpe27944.gif (2757388 bytes)

Obr. 132 Zavěšení hnací soustavy - starší provedení

1 - hnací skupina (motor, převodovka, rozvodovka) 10 - nosník
2 - třmen kotevní vzpěry 11 - závěs
3 - kotevní vzpěra 12, 14 - matice pružné podložky a upevňovací šrouby závěsu k motoru
4 - šroub a pružná podložka kotevní vzpěry 13 - šroub a podložka pro připevnění závěsu motoru ke karoserii
5 - matice, podložka a svorník k upevnění třmeno na motor  
6 - matice, pružná podložka a svorník pro připevnění pružného uložení k převodovce  
7 - pružné uložení (silentglok)  
8 - šroub a pružná podložka peo připevnění pružného uložení k nosníku  
9 - šroub, pojistný plech a podložka pro připevnění nosníku ke karoserii  

 

Montáž motoru do vozu

Montáž poháněcí soustavy do vozidla se provádí opačným sledem operací než demontáž. Po naplnění chladicí soustavy kapalinou odst. CHLADÍCÍ SOUSTAVA - se spustí motor a zkontroluje se těsnost všech spojů. Odděleni motoru od převodovky

Odpojení motoru od skupiny převodovka-rozvodovka se provádí již na pracovním stole. Popis této činnosti je shodný s obdobnou prací u modelu Fiat 128 (viz odst. 4.2).

Demontáž motoru

Po odpojení motoru od převodovky a rozvodovky je možné přistoupit k rozebrání motoru na pracovním stole. 'Motor se před demontáží dobře očistí umytím v některém z vhodných prostředků (Arva, Čipro, nafta, petrolej, benzín).

Čistota je základem úspěchu. nečistota při montážních pracích je obvykle příčinou těžko zjistitelných závad, nebo dokonce poškození dílu. Postup při demontáži:

1. Odšroubovat čistič oleje, spínač kontroly mazání a vodní čerpadlo.
2. Demontovat čistič vzduchu (pokud již není demontován).
3. Odpojit hadici mezi palivovým čerpadlem a karburátorem.
4. Odmontovat palivové podávací čerpadlo z krytu rozvodu včetně těsnění, tepelně izolační vložky a tlačné tyčky.
5. Odmontovat karburátor včetně spodní příruby.
6. Uvolnit kabely na zapalovacích svíčkách a po uvolnění matice drzáku na hlavě motoru vyjmout kompletní rozdělovač.
7. Demontovat kryt hlavy válců, sběrné výfukové potrubí; celé těleso termostatu a zapalovací svíčky.
8. Odmontovat čep vahadel ventilu, vyjmout z bloku rozvodové tyčky.
9. Vyšroubovat šrouby připevňující hlavu motoru k bloku a sejmout hlavu včetně ventilů a pružin. Pozor přitom na umístění jednoho kratšího šroubu pod karburátorem
10. Označit vzájemnou polohu štítu spojky a. setrvačníku. Pak od šroubováním štítu demontovat celou spojku.
11. Otočit motor a odšroubovat spodní víko motoru.
12. Vymontovat olejové čerpadlo s nasávacím kosem.
13. Po zajištění setrvačníku proti otáčení povolit matici řemenice a řemenici stáhnout z klikového hřídele. Pozor na pero.
14. Odšroubovat kryt rozvodu. Po uvolnění rozvodového kola vačkového hřídele nejdříve, sejmout vačku pohonu palivového čerpadla a pak rozvodové kolo. Po jeho sejmutí uvolnit i rozvodový řetěz. Potom sejmout malé rozvodové kolo.
15. Odmontovat víka ojnic a sejmout je společně s pánvemi. Vše pečlivě označit, aby při montáži nedošlo k záměně. Zkontrolovat, zda souhlasí číselné označení válce, pánve a ojnice. Pak vytáhnout ojnice s písty a pístními kroužky.
16. Označit polohu setrvačníku na klikovém hřídeli a potom setrvačník odšroubovat a sejmout.
17. Demontovat klikový hřídel po sejmutí zadního víka, vík a pánví ložisek (včetně axiálního).
18. Vyšroubovat upevňovací šroub pouzdra vačkového hřídele. Za opatrného otáčení hřídel i s pouzdrem (ložiskem) vytáhnout z bloku.
19. Vyjmout ventilová zdvihátka.

Vyčištěné součástky je třeba pečlivé prohlédnout a přeměřit. Podle jejich stavu a zjištěných rozměrů (porovnáním s požadovanými rozměry, které jsou uvedeny v příslušných kapitolách) se rozhodneme, zda lze ještě použít původní díl, je-li možná jeho oprava, či zda je nutné použít novou součástku.

Montáž motoru

Složení motoru je podstatně náročnější na zručnost i znalosti pracovníka než poměrně jednoduchá demontáž. Navíc je třeba mít k dispozici speciální přípravky, bez nichž je práce podstatně obtížnější, zdlouhavější a někdy i neproveditelná. Je nutné mít k dispozici také momentový klíč a dodržovat předepsané utahovací momenty šroubových spojů.

S montáží se má začít, až když jsou všechny součástky očištěné, zkontrolované a připravené k montáži.. Je nanejvýš žádoucí postupovat při montáži pomalu, krok za krokem. Při tak obtížných pracích, jako je montáž motoru, jsou rozvaha, čistota, dobrá organizace práce a klid již polovičním m úspěchem.

Montážní práce probíhají v následujícím pořadí.

1. Do otočeného bloku motoru se vloží ventilová zdvihátka a do ložisek potřených motorovým olejem se pomalu a opatrně zasunuje vačkový hřídel. Po zasunutí se musí volně a lehce otáčet. Zasunout 1. ložisko (pouzdro), tj. na straně pohonu rozvodu, a utáhnout upevňovací šroub pouzdra.
2. Je-li nutno vyměnit pouzdra vačkového hřídele, nalisuje se nejdříve střední pouzdro, a pak pouzdro na straně setrvačníku. Mazací otvory musí směřovat proti mazacím kanálům bloku motoru. Zalisovaná pouzdra musí dobře sedět a nesmějí být oválná. Jsou-li oválná, musí se po nalisování vystružit.

Nakonec, tj. po zasunutí vačkového hřídele, se namontuje pouzdro

u rozvodových kol, které se montuje s vůlí. Tato pouzdra jsou tříděna podle svého vnějšího průměru do tříd (viz tab. 31 ). Použije se pouze pouzdro se shodným označením třídy, které je na bloku motoru nedaleko upevňovacího šroubu pouzdra. Před zajištěním šroubem je nutné nastavit mazací otvory pouzdra a bloku motoru proti sobě.
3. Vloží se pánve hlavních ložisek a klikový hřídel s axiálními ložisky. Tato ložiska musí mazací drážkou směřovat k zalomení klikového hřídele.Víka s pánvemi hlavních ložisek se dotahují momentem 6,8 N m: Po dotažení se musí klikový hřídel lehce otáčet. Povolená montážní vůle mezi čepem a pánví klikového hřídele je maximálně 0,10 mm. Při větší vůli je nutné přebroušení hřídele a použití pánví s průměrem zmenšeným o 0,254; 0,508; 0,762 a 1,016 mm. Je-li axiální vůle hřídele větší než 0,35 mm, je nutno použít abnormální axiální ložiska silnější o 0,127 mm.
4. Na obě rozvodová kola se nasune dvojitý řetěz a společně se nasadí na hřídele tak, aby značky na kolech směřovaly k sobě (viz obr. .146). Před nasunutím kol se nesmí zapomenout na vložení pera malého rozvodového kola do drážky v klikovém hřídeli. Na velké rozvodové kolo se nasadí vačka pohonu palivového čerpadla. Po zajištění hřídelí proti otáčení se dotáhne šroub rozvodového kola vačkového hřídele předepsaným momentem 4,9 N m
a zajistí se ohnutím plechové pojistky.
5. Nasadí se kryt rozvodu (víko rozvodových kol) s novým hřídelovým těsnicím kroužkem a s novým obvodovým papírovým těsněním a rovno- měrně se dotáhnou šrouby po obvodě krytu.
6. Před vložením pístu s pístními kroužky a, ojnicemi do bloku se motorovým olejem potřou pístní kroužky a jejich zámky se nastaví rovno měrně po obvodě pístu (tj. po 120°). Zkontroluje se číslování ojnic a jejich `-' vík. Pak se pomocí speciálního přípravku zasunou kompletní písty s ojnicemi do bloku a ojnice se nasadí na klikový hřídel. Víka ojnic s pánvemi se r. dotahují momentem 44 N m. Klikový. hřídel se musí lehce otáčet a ojnice 'a mají mít mírnou axiální vůli.
7. Kompletní olejové čerpadlo se opatrné vloží do bloku tak, aby se ozubení jeho děleného hřídele lehce zasunulo do ozubení vačkového hřídele, a přišroubuje se. vačkový hřídel se musí lehce otáčet, jinak je třeba montáž  čerpadla opakovat, popř. odstranit závadu. Do bloku motoru se zašroubuje spínač tlaku oleje.
8. Namontuje se zadní víko s hřídelovým těsnicím kroužkem u setrvačníku a dotáhne se momentem 9,8 N m.
9. Na spodní plochu bloku se přiloží nové těsnění potřené ve spojích těsnicím tmelem . (Hermasol). Před přiložením spodního víka motoru se vloží na obé jeho strany, tj. k setrvačníku i ke krytu rozvodu, těsnění se čtvercovým profilem. Připevňovací šrouby se dotahují momentem 9,8 N m.
10. Flok motoru se otočí do normální polohy (spodní m víkem dolů), na horní plochu se položí suché těsnění hlavy válců. Na těsnění se nasadí kompletní hlava válců s již namontovanými ventily a vnitřními i vnějšími ventilovými pružinami. Šrouby hlavy je třeba dotahovat nadvakrát, předepsanými momenty a přesně v pořadí uvedeném na obr. 145. První přitažení se provádí momentem 34 N m a konečné dotažení momentem 58,8 N m, ale do čísla motoru 2.835.584 jen 49N m.
11. Do bloku se vsunou naolejované rozvodové tyčky. Na čep vahadel se nasunou vahadla ventilů, jejich pružiny a kozlíky vahadel. Pozor při tom na správné nasazení pravých a levých vahadel. Styk vahadel s ventily musí být mírně excentrický, aby bylo zajištěno pomalé otáčení ventilu během provozu. Smontovaný čep vahadel s© nasune na svorníky hlavy a jeho matice se dotáhnou momentem 39 N m.
12. vůle ventilů se seřizuje na 0,15 mm u sacích a 0,20 u výfukových ventilů. Postup při seřizování je uveden v odst. 3.2.7.
13. Nasadí se palivové čerpadlo včetně tlačné tyčky, tepelné vložky i vymezovacích vložek. Podrobněji je montáž popsána v odst. 3.2.11 Pak se nasadí karburátor včetně spodní příruby a všech těsnění.
14. K hlavě se přišroubuje smontovaný termostat.
15. Do hlavy válců se nasadí rozdělovač s hnacím hřídelem a seřídí se takto:
nasadí se řemenice klikového hřídele;podle rysek na řemenici a krytu rozvodu se nastaví píst 1. válce l0°; před horní úvrať kompresního zdvihu (oba ventily 1. válce uzavřeny); rozdělovač se nastaví tak, aby raménko směřovalo ke kontaktu 1. válce v hlavici rozdělovače a aby se současné začaly otevírat kontakty přerušovače; v této poloze se nasune rozdělovač do ozubení hnacího hřídele.
16. Zkontroluje se maximální zdvih kontaktů přerušovače, popř. se
seřídí. Správná hodnota je 0,37 až 0,43 mm.
17. Nasadí se, kryt hlavy válců včetně těsnění a lehce se dotáhne.
18. Nasadí se hlavice rozdělovače s vysokonapěťovými kabely, našroubují se zapalovací svíčky a nasadí se na ně kabely.
19. Namontuj se sběrné výfukové potrubí na blok, nasadí a při šroubuje se čerpadlo chladicí kapaliny včetně nového těsnění. Na blok se připevní trubky topení nasadí se spojovací hadice k čerpadlu a termostatu.
20. Nasadí se setrvačník s ozubeným věncem; šrouby se dotahuj i momentem 39 N m.
21. Na setrvačník se namontuje hnaný kotouč spojky se štítem spojky. K správnému vystředění je třeba použít přípravek nebo vhodný trn, aby drážkovaný středový otvor hnaného kotouče ležel v ose spojky.
22. K motoru se připojí převodovka s rozvodovkou, namontují se krycí plechy mezi spodním víkem motoru a setrvačníkem.

23. Namontuje se elektromagnetický spouštěč.
24. Nasadí se alternátor, matice řemenice klikového hřídele se dotáhne momentem 98 N m. Nasadí se klínový řemen, napne se vychýlením m alternátoru a v této poloze se utáhnou šrouby alternátoru.
25. Motor a převodovka s rozvodovkou se naplní předepsaným olejem.
26. Těleso čističe vzduchu i čistič oleje se namontují až po zamontování celé poháněcí soustavy do vozidla, aby se během manioukace zabránilo jejich ventuálnímu poškození . Podrobné popisy jednotlivých operací jsou uvedeny v příslušných kapitolách.