Mazací soustava
Domů ] Nahoru ] Blok motoru ] Hlava válců ] Chladící soustava ] Klikový hřídel ] Křivky výkonu ] [ Mazací soustava ] Měření komprese ] Ojnice ] Palivová soustava ] Píst a kroužky ] Podélný řez motoru ] Příčný řez motoru ] Rozvod motoru ] Setrvačník ] Vačkový hřídel, ventily ] Výfuková soustava ] Závady motoru ]


Mazací soustava je tvořena olejovým čerpadlem, průtokovým čističem, spínačem kontroly mazání, olejovými kanály a dalšími díly (měrka, spodní víko motoru s výpustným šroubem, s přepážkou a trubkou pro zpětný přítok oleje atd.) - obr. 152.

Obr.152.JPG (1220221 bytes)

Obr 152 Schéma mazací soustravy

1 - hadice odsávání olejových par do tělesa čističe vzduchu 8 - redukční ventil
2 - uzávěr plnícího hrdla oleje 9 - olejové čerpadlo
3 - měrka hladiny oleje 10 - sací hrdlo se sítem
4 - tlakový spínač 11 - výpustný otvor
5 - čistič oleje 12 - přepážka
6 - pojistný ventil čističe 13 - spodní víko motoru
7 - kanál k čističi  

Technická data olejového čerpadla uvádí tab. 32.

 Tabulka 32. Olejové čerpadlo. Technická data

typ zubové
pohon čerpadla od vačkového hřídele
redukční ventil ve skříni olejového čerpadla
čistič oleje výměnný s obtokovým ventilem
přetlak mazacího oleje při 100 °C 0,3 až 0,4 MPa
vůle mezi horní čelní plochou ozubených kol a dosedací plochou víka čerpadla (axiální vůle)  0,020 až 0,105 mm
vůle mezi obvodem ozubených kol a stěnou čerpadla  0,05 až 0,14 mm
přesah pouzdra hřídele čerpadlav otvoru tělesa čerpadla  0,025 až 0,090 mm
vůle mezi hřídelem čerpadla a jeho ložiskem v bloku motoru  0,025 až 0,062 mm
vůle mezi hnaným kolem a jeho pouzdrem v tělese čerpadla  0,013 až 0,050 mm
vůle mezi hnaným ozubeným kolem a jeho čepem  0,010 až 0,050 mm
vůle v ozubení mezi hřídelem čerpadla a ozubením na vačkovém hřídeli  0,06 mm
Pružiny redukčního ventilu  
objednací číslo 4153891 4225225")
délka pružiny při zatížení silou 45,2 +-1,5 N  22,5 mm 
24,5 +-1 N 36 mm
nejmenší zatížení pro odpovídající délky pružin (při montáži)  42,2 N 22,6 N

*) Od čísla motoru 2.635.011.

Funkce mazací soustavy

 

Mazací soustava je kombinovaná, tzn., že některé součásti jsou mazány tlakovým olejem a jiné rozstřikovaným olejem.

Tlakově jsou mazána ložiska klikového a vačkového hřídele, olejové', čerpadlo a čep vahadel ventilů. Ostatní třecí plochy, jako jsou stěny válců, písty s pístními kroužky, pístní čepy, rozvodový mechanismus (kola, řetěz, `, vačky, zdvihátka, tyčky) a palivové čerpadlo jsou mazány rozstřikovaným nebo stékajícím olejem.

Spodní víko motoru má vnitřní příčnou přepážku, která zabraňuje '; odlití oleje odstředivou silou od sání olejového čerpadla při rychlém projíždění pravotočivé zatáčky. Také trubka pro zpětný přítok oleje ústí v blízkosti,' čerpadla a pomáhá udržovat v jeho okolí dostatečné množství oleje. Výpustný šroub spodního víka motoru je bud v normálním provedení, nebo s permanentním magnetem, na který se zachycuje kovový otěr z oleje. Vypouštěcí zátka má kónický závit, stejně jako nalévací zátka převodovky. Montované zátky jsou konstruovány buď na normální montážní klíč, nebo na imbusový klíč (s vnitřním šestihranem).

Ve spodním víku motoru je umístěno zubové olejové čerpadlo se sacím košem, poháněné hřídelem od vačkového hřídele. čerpadlo dodává za provozu (tj. při teplotě oleje 100 °C) olej o přetlaku 0,3 až 0,4 MPa. Při překročení této hodnoty přepouští redukční ventil čerpadla část oleje zpět do spodního víka motoru.

Z olejového čerpadla je olej vytlačován do plnoprůtokového čističe oleje, odkud postupuje hlavním rozváděcím kanálem k ložiskům klikového a vačkového hřídele a současně ke spínači kontroly mazání. Z hlavního kanálu je olej vytlačován soustavou příčných kanálů k hlavním ložiskům a odtud k ojničním ložiskům klikového hřídele. Část oleje je z ojničních ložisek rozstřikována otvory ve spodních částech ojnic na stěny válců. Na zadní straně velkého rozvodového kola je olej odstředivou silou vytlačován mezi ozubením na řetěz a odtud se dostává rozstřikem i k palivovému čerpadlu.

Od středního ložiska vačkového hřídele je olej vytlačován do čepu vahadel ventilů. Kulové dosedací plochy seřizovacích šroubů, ventilové pružiny, dříky ventilů ve vodítkách, zdvihátka i tyčky jsou mazány olejem vytékajícím z čepu vahadel a stékajícím zpět do spodního víka motoru.

Měrka oleje má pryžovou těsnicí manžetu. Při měření hladiny oleje ve spodním víku motoru je třeba věnovat pozornost správnému zasunutí měrky až na doraz. Při pečlivé manipulaci nedojde k nadměrnému opotřebení manžety, a tím k unikání oleje nebo ztrátě měrky. Dále je třeba kontrolovat, zda se manžeta na měrce neposouvá. Posunutá manžeta je příčinou chybného změření výšky hladiny oleje.

Mazací soustava je doplněna zařízením na odsávání olejových par z klikové skříně, které se odvádějí do čističe vzduchu.

Spotřeba oleje má být asi 0,31 na 1 000 km. Při větší spotřebě je nutné zkontrolovat těsnění spodního víka motoru, spínač kontroly mazání, manžetu měrky oleje a těsnění pod krytem hlavy válců. V zimě a při kratších jízdách je vzhledem k delší době ohřevu motoru třeba očekávat zvýšenou spotřebu oleje.

Demontáž a montáž olejového čerpadla

Provádí-li se demontáž na motoru ve vozidle, musí se celá poháněcí soustava zavěsit na vnitřní hrany blatníků. Pod vozidlem je pak možno odmontovat střední podélný nosník držící zdola poháněcí soustavu, vypustit olej z motoru a odšroubovat spodní víko motoru. Po vyšroubování tří upevňovacích šroubů se vyjme kompletní čerpadlo společně se sacím košem a hřídelem pohonu.

Při montáži se provádějí operace v opačném pořadí. Čerpadlo, resp. hřídel pohonu čerpadla je nutno zasouvat do bloku motoru pozorně, aby dobře zapadlo ozubení hřídele čerpadla do zubení na vačkovém hřídeli.

Rozebrání a kontrola dílů olejového čerpadla

Olejové čerpadlo se upne do svěráku. Při tom je třeba dbát, aby nedošlo k poškození skříně čerpadla. Odšroubuje se sací koš a redukční ventil. Dále se odšroubuje kryt čerpadla mezi sacím košem a čerpadlem. Vyjme se hnací ozubené kolo čerpadla společně s hnacím hřídelem a také hnané ozubené kolo.

Demontované části čerpadla se nejprve důkladně vyčistí v benzínu a pak se osuší. Kontrola jednotlivých dílů:

1. Zkontroluje se, zda skříň čerpadla a kryt čerpadla nemají trhliny. Poškozené díly je třeba vyměnit. Sací-. koš a tlakový kanál nesmějí být zaneseny nečistotami.

2. Ozubená kola čerpadla nesmějí mít poškozené nebo opotřebené ozubení. Poškozená kola se nahradí novými. Boční vůle ozubení nesmí být po opotřebení větší. než 0,25 mm.

3. Vůle mezi obvodem ozubených kol a stěnou čerpadla se měří lístkovou měrkou (obr. 153). U nových dílů je tato vůle 0,05 až 0,14 mm. Pokud by došlo po dlouhém provozu k zvětšení této vůle nad 0,25 mm, je nutno vyměnit ozubená kola nebo skříň čerpadla, popř. obojí.Obr.153-4.JPG (566256 bytes)

Obr. 153 Měření vůle mezi ozubenými koly a stěnou olejového čerpadla
Obr. 154 Měření vůle mezi ozubenými koly a víkem olejového čerpadla

4. Mezera mezi horní čelní plochou ozubených kol a dosedací plochou krytu čerpadla (axiální vůle) je u nových dílů 0,020 až 0,105 mm. Pokud se při přeměření zjistí vůle větší než 0,15 mm, je nutné vyměnit ozubená kola nebo skříň čerpadla. Způsob měření je zachycen na obr. 154.

5. Překontroluje se, zda je hnací ozubené kolo pevně nalisováno na hřídeli. Na hřídel se lisuje s přesahem a je dodáváno jako náhradní díl v celku s hřídelem.

6. Hnané ozubené kolo je naopak kluzně uloženo na svém čepu s mon tážní vůlí 0,010 až 0,050 mm. Provozní vůle nesmí překročit O, IO mm.
7. Zkontroluje se vůle hřídele čerpadla ve skříni čerpadla. U nových dílů je vůle O,013 až 0,050 mm. Pokud se provozem zvětší nad 0,10 mm,je třeba opotřebovaný díl (tzn. skříň čerpadla nebo hřídel) nahradit novým.
8. Čep hnaného ozubeného kola musí pevně sedět ve skříni čerpadla.

Pokud není čep pevně nalisován a lze jím pohybovat, je nutné vyměnit skříň čerpadla. Nová skříň je dodávána již s nalisovaným čepem ozubeného kola.
9. Pouzdra kluzného ložiska poháněcího hřídele čerpadla a rozdělovače (v bloku motoru) nesmějí být nadměrně opotřebovaná ani nesmějí mít nepravidelnosti na kluzné ploše, jinak se musí nahradit novými.

Redukční ventil

Při každé montáži a seřizování olejového čerpadla je třeba vyčistit redukční ventil a zkontrolovat jeho funkci. Při kontrole se zjistí, není-li pružina ventilu prasklá nebo unavená. Základní hodnoty pružiny musí odpovídat hodnotám uvedeným v technických datech a na obr. 155.

Obr.155.JPG (300315 bytes)

Obr. 155 Charakteristika pružiny redukčního ventilu - starší provedení

Kal a pozůstatky spáleného oleje mohou způsobit váznutí ventilu. Proto je třeba pečlivě vyčistit pohyblivou část ventilu a jeho sedlo.

Od čísla motoru 2.635.011 byla změněna délka i charakteristika pružiny (obr. 156). Na pístu redukčního ventilu byl vypuštěn talířovitý kroužek. Nové provedení je na obr. 157'.

Obr.156.JPG (286641 bytes)

Obr. 156 Charakteristika pružiny redukčního ventilu - nové provedení

Obr.157.JPG (780588 bytes)

Obr. 157 Redukční ventil - nové provedení bez talířku

1 - redukční ventil; 2 - těleso čerpadla; 3 - víko čerpadla; 4 - pružina; 5 - držák pružiny; 6 - příruba sání;

Složení olejového čerpadla

Olejové čerpadlo se nejlépe sestavuje upnuté do svěráku. Do skříně čerpadla se vloží hnací ozubené kolo s hřídelem a potom se na čep ve skříni nasune hnané ozubené kolo. Přišroubuje se kryt ,čerpadla a nakonec sací koš s filtračním sítem, který se přišroubuje třemi šrouby s pružnými podložkami.

Po sestavení čerpadla je nutné přesvědčit se několikerým pootočením hnacím hřídelem, zda se všechny součásti čerpadla otáčejí volně.

Spínač kontroly mazání

Spínač kontroly mazání je umístěn dole na bloku motoru v místě 4. válce pod výfukovým potrubím a je propojen vodičem a pravým červeným signálním světlem ve sdruženém přístroji. Toto kontrolní světlo se rozsvítí  při zapnutí zapalování a zhasne, když tlak v olejovém potrubí dosáhne po spuštění motoru hodnoty dostačující k mazání motoru. To znamená, že při běžícím motoru neklesne přetlak oleje pod minimální povolenou hranici 0,02 až 0,06 MPa. Při teplotě 100 °C musí být přetlak oleje v hlavním kanálu 0,3 až 0,4 MPa.

V letních měsících může při volnoběhu kontrolní žárovka mírně '' prosvěcovat, ale při zvýšení otáček musí ihned zhasnout.

Spínač kontroly mazáni je někdy místo, kudy uniká olej z motoru. Toto místo úniku není na první pohled patrné, protože se olejem naplní pryžový kryt (čepička) spínače, olej stéká po vodiči, kape většinou jen při jízdě a mnohdy přímo na vozovku, takže žádná část motoru není znečištěna.

Plnoprůtokový čistič

Čistič oleje se skládá z plechového pláště, papírové čisticí vložky a vestavěného obtokového ventilu, který zajišťuje oběh oleje v případě, že čisticí vložka je zanesená, a proto nepropustná. Tím je zaručeno, že motor je stále mazán, ovšem olej již není čištěn.

Čistič oleje je třeba měnit po každých 10 000 km, tj. při výměně motorového oleje, která se provádí také po každých 10 000 km nebo po 6 měsících. Výjimkou je doba záběhu, kdy se první výměna provádí po 1 500 až 2 000 km a druhá po 4 000 až 5 000 km. U vozů od roku výroby 1977 včetně se druhá výměna oleje během záběhu již nepožaduje.

Na odšroubování čističe oleje existuje páskový klíč. Pokud není k dispozici, je možné čistič prorazit (tyčkou, silnějším šroubovákem) a povolit. Před nasazením nového čističe se jeho těsnění mírné potře olejem, čistič se našroubuje a po dosednutí se dotáhne rukou asi o 3/4 otáčky.

Po nalití oleje se spustí motor a zkontroluje se, zda olej neprosakuje pod čističem nebo u vypouštěcí zátky.

Při výměně čističe je třeba počítat se 4 litry oleje. Obsah spodního víka motoru a čističe je 3,5 kg, tj. 3,9 litru.

Závady mazací soustavy

 

Porucha v mazací soustavě je signalizována kontrolní žárovkou ve sdruženém přístroji na přístrojové desce. Rozsvítí-li se tato červená žárovka během jízdy, je nutné okamžitě vypnout motor a po zastavení zjistit příčinu závady. Nejpravděpodobněji půjde o jednu z těchto závad:

- málo oleje ve spodním víku motoru,
- nevhodný druh oleje s nízkou viskozitou (tento nedostatek je nejvíce patrný v létě),
- vadný spínač kontroly mazání,
- vodič od spínače má krátké spojení na kostru,
- vadný redukční ventil nebo pružina v olejovém čerpadle, popř. znečištění ventilu,
- poškození ložisek klikového hřídele, popř. příliš velká vůle v hlavních nebo klikových čepech,
- opotřebované olejové čerpadlo - nadměrné vůle, zanesené kanály mazací soustavy,
- mechanická závada čerpadla nebo jeho pohonu.
- Nesvítí-li kontrolní svítilna při stojícím motoru a zapnutém zapalování je závada ve vadném spínači, ve spálené žárovce kontrolní svítilny, v uvolněném nebo zoxidovaném spoji.

Nepodaří-li se závadu objevit a odstranit, není možné pokračovat v jízdě; ale je třeba vyhledat odbornou pomoc v opravně.