F128 Kontrolní úkony na bloku motoru
Domů ] Nahoru ] Motor ] Spojka ] Převodovka ] Řízení ] Karoserie ] Brzdy ] Elektrika ] Větrání a topení ] Nápravy ] Kola a pneumatiky ] Modernizace ] [ F128 Kontrolní úkony na bloku motoru ] Obrazová dokumentzace ] Tabulka 27 ] Technické ůdaje ] Tabulky filtrů ] Odkazy ]

 

 Ovalita válců.

         Nejprve se vizuálně zkontroluje stav stěn válců. Mělké rýhy ve válci lze odstranit nejemnějším smirkovým plátnem natočeným na honovací nástroj - Pak je třeba opět změřit, zda vůle mezi válcem a pístem nepřekročila přípustnou mez. Tato vůle se měří kolmo k ose čepu pistu ve vzdálenosti 51 +- 0,25 mm od hrany dna pístu. Může být nejvíce 0,05 až 0,07 mm průměr válců se měří ve směru podélné i příčné osy motoru (ve dvou na sebe kolmých směrech) a ve třech rozdílných rovinách nahoře, uprostřed a dole (obr. 224) . Měří se speciálním číselníkovým měřidlem na dutiny (dutinoměrem), které je třeba před každým měřením vynulovat (nastavit na základní rozměr).

Obr. 224 Místa pro měření ovality vrtání válců

Přesahuje-li naměřené opotřebení přípustnou mez při nepodstatném úbytku materiálu (pod 0,15 mm) se stěny válce honují , při větším úbytku materiálu (přes 0,15 mm) je nutný výbrus. Nejvíce lze průměr zvětšit výbrusem o 0,6 mm na průměru.

Zvětšení průměru válců musí být provedeno s ohledem na dodávané třídy pístů (0,2; 0,4; 0,6 mm) a na předepsanou maximální vůli pístu 0,05 a 0,07 mm. Písmeno odpovídající třídě průměru válce je vyraženo pro každý válec na spodní stykové ploše bloku motoru se spodním víkem motor (obr. 225).

Podle skutečných průměrů se válce dělí do tří skupin:
A - O  80, 000 až 80,010,
C - O 80,020 až 80,030,
E - O 80,040 až 80,050.

Také písty jsou podle svých rozměrů tříděny do obdobných skupin jako válce. Válec a píst musí mít vždy stejnou klasifikační třídu. Míry náhradních pístů a jejich roztřídění jsou uvedeny na obr. 230.

Kontrola roviny styčné plochy s hlavou válců

Kontrolu je možno provést bud na dokonale rovné měřicí desce ob= tisknutím tenké vrstvy kontrolní barvy na styčnou plochu, nebo pomocí pravítka a lístkové měrky (obr. 226).

Obr. 225 Označení tříd válců. Šipky označují vyražená písmena.

Proměření pomocí pravítka se provádí přiložením pravítka nejdříve úhlopříčně přes blok a pak na střední podélnou osu. Lístkovými měrkami se kontroluje a měří odchylka od roviny.

Styčná plocha se pak opraví přebroušením, při kterém se smí odebrat jen co nejmenší množství materiálu.

Obr. 226 Kontrola rovinnosti styčné plochy bloku motoru s hlavou válců

Vyvložkování válců

Zvětšení vrtání válců se provádí na:

I. opravářský rozměr, tj . zvětšení o 0,2 mm,
II, opravářský rozměr, tj . zvětšení o 0,4 mm,
III. opravářský rozměr, tj. zvětšení o 0,6 mm.

        To znamená, že na základě dodávaných rozměrů pístů nesmí být převrtání válce větší o více než 0,6 mm od základního rozměru. Pokud by byla tato hranice překročena, je třeba namontovat k dodržení vůle pístu vložky válců.

         Vložky válců mají vnější průměr $4,000 až $4,020 mm. Na tento průměr musí být válce před zalisováním vložek vyvrtány. Po zalisování vložek se vnitřní stěny honují, aby se dosáhlo potřebných hodnot (obr. 227).

1. válce vyvrtat na 83,93 až 83,950 mm (dvěma pracovními operacemi obrábět na, hrubo a při třetí stěny vyhladit.)

2. Na hydraulickém lisu za použiti přípravku zalisovat vložky do válců, které se předem na styčných plochách potřou olejem. Zalisování se provádí při běžné pokojové teplotě. Z výše uvedených rozměrů je zřejmé, že přesah průměrů při lisování vložek musí být 0,©5 až 0,09 mm.

3. Zalisované vložky se honu j í a leští na výsledný průměr 80,000 až 80,050 mm.

4. Nakonec se válce opět proměří a zatřídí podle skutečných průměrů do tříd A, C, E.

Obr. 227 Rozměry válce a vložky válce

Kontrola pouzder ložisek pomocného hřídele

Pouzdra ložisek musí být kruhová, musí pevné sedět v sedlech a jejich příčné vrtání musí souhlasit s mazacími kanály bloku motoru.

Vnitřní plochy pouzder musí být zrcadlové lesklé a hladké, bez drážek a znatelných míst opotřebeni. v opačném případě je nutné pouzdro vyměnit. Při výměně musí být pouzdra do svých sedel zalisována s přesahem. Při lisování j e třeba dbát, aby příčné vrtání pouzdra bylo umístěno v souladu s mazacími kanály bloku. Další informace jsou uvedeny v odst. 4.2.7

Kontrola pouzder ložiska hřídele pohonu rozdělovače a čerpadla oleje

 Pouzdro musí být kruhové, musí pevné sedět ve svém sedle, vnitřní plocha musí být zrcadlové hladká bez vydřených nebo znatelné opotřebených míst, jinak se musí vyměnit.

Při výměně se do svého sedla zalisovává s přesahem. K vytlačení starého pouzdra se používá stahovák opatřený přídavným dílem. Podrobné je výměna pouzdra popsána v kap. Mazací soustava, odst. 4.2.8.