Řízení
Domů ] Nahoru ] Motor ] Spojka ] Převodovka ] [ Řízení ] Karoserie ] Brzdy ] Elektrika ] Větrání a topení ] Nápravy ] Kola a pneumatiky ] Modernizace ] F128 Kontrolní úkony na bloku motoru ] Obrazová dokumentzace ] Tabulka 27 ] Technické ůdaje ] Tabulky filtrů ] Odkazy ]

Dokumentace ]


Volba pohonu předních kol u vozů Fiat 127 a uplatňování bezpečnostních předpisů si vyžádaly použití hřebenového řízení. Otáčivý pohyb volantu se přenáší dvoudílným hřídelem volantu na převodku řízení, která je připevněna ke karosérii čtyřmi šrouby. Z bezpečnostních a také konstrukčních důvodů byla převodka řízení umístěna za přední nápravou a mimo osu hřídele volantu. Volant je s převodkou řízení spojen vloženým kloubovým hřídelem (obr. 170). Je proto velmi důležité, aby šrouby spojovacích třmenů tohoto hřídele byly řádně dotaženy.

Obr. 170 Řízení

1 - volant 6 - spodní ložisko 13 - plechový kryt
2 - matice volantu 7 - tlačná pružina 15 - pryžové pouzdro
3 - pojistný kroužek 8,10,11,14,19 šrouby matice a podložky 16 - úplná převodovka řízení
4 - horní ložisko 9 - kloubový hřídel 17,20 -pryžové pouzdro
5 - krycí trubka hřídele volantu 12 - hřídel volantu 18,21 - držák převodovky řízení


wpe55112.gif (3068015 bytes)

Pohyb volantu se v převodce řízení přenáší na hřeben řízeni, který je na obou stranách ukončen kulovými čepy. Na závity těchto čepů jsou našroubovány spojovací tyče se zajišťovacími maticemi. Na vnější konce spojovacích tyčí navazují kulové klouby, které zajišťují spojení s řídicími pákami na těhlicích. Proti znečištění jsou kulové čepy chráněny manžetami a kulové klouby pryžovými kryty.

Technická data řízení uvádí tab. 37.

Tabulka 37. Řízení. Technická data

typ řízení hřebenové
převodový poměr řízení
počet otáček volantu z jedné krajní polohy do druhé 3,5
odpovídající posunutí ozubené tyče 130 mm
uložení pastorku řízení ve dvou kuličkových ložiskách
seřízení vůle ložisek pomocí seřizovacích podložek vklá- daných mezi vrchní ložisko a víko pastorku
spojovací tyče řízení s proměnnou délkou, zakončené kulovými klouby
sloupek řízení dělený, bezpečnostní s křížovými klouby
nejmenší stopový průměr otáčení 9,60 m
úhel rejdu (natočení kol) v krajní poloze volantu - vnitřní kolo 34°50'
vnější kolo 32°10'
sbíhavost předních kol zatížený vůz*) -2 až -+-2 mm
nezatížený vůz -5,5 až -3,5 mm
mazací oleje pro převodku
druh oleje Fiat Q 90/M (PP90)
množství oleje 0,140 1 (0,127 kg)

Poznámka: Záporná hodnota sbíhavosti je vlastně rozbíhavost!
*) Zatížený vůz = 4 osoby a 40 kg zavazadel.

Demontáž a montáž řízení

Při demontáži řízení se postupuje následujícím způsobem:

1. odpojit kabely od akumulátoru, akumulátor vyjmout a zdvihnout přední část vozidla;
2. sejmout přední kola a z motorového prostoru vyjmout náhradní kolo;
3. v prostoru pro řidiče odpojit po vyšroubování matice a vyjmutí šroubu spodní křížový závěs z pastorku řízení;
4. pomocí stahováku uvolnit oba kulové klouby spojovacích tyčí řízení z ok na řídicích pákách těhlic; není-li stahovák k dispozici, použije se postup uvedený v odst. 3.6. Vyjmutí zavěšení předních kol z vozu;
5. po vyšroubování šroubů držáků převodky řízení převodku vyjmout z vozu.

Při montáži se po naplnění mazacím olejem převodka řízení nasadí i se spojovacími tyčemi zprava do motorového prostoru a v prostoru řidiče se spojí se spodním křížovým závěsem řídicí tyče. Přitom je třeba dbát, aby byl pastorek nasazen přesně ve středové poloze (přímá jízda). Tato poloha se zjistí rozdělením otáček mezi oběma krajními polohami na polovinu. Pak se připevní převodka ke karosérii pomocí držáků podložených pryžovými podložkami. Po připevnění čepů kulových kloubů spojovací tyčí řízení na řídicí páky těhlic se matice kulových kloubů dotáhnou momentem 78,4 N m. Nakonec se namontují obě kola, nasadí se náhradní kolo do motorového prostoru a. připojí se akumulátor.

Rozebrání převodky řízení

Pracovní postup při rozebrání převodky řízení je následující:
1. povolit zajišťovací matice a spojovací' tyče řízení demontovat z kulových kloubů na ozubené tyči řízení;
2. sejmout pojistné kroužky (spony) těsnicích manžet a vypustit olej z převodky řízení;
3. sejmout těsnicí manžety i držáky s pryžovými podložkami, upevňující převodku ke karosérii;
4. po vyjmutí šroubů sejmout víko převodky řízení, těsnicí kroužek, tlačnou pružinu seřizovací podložky a opěrné ložisko;
5. po odšroubování šroubů sejmout víko pastorku řízení společně s těsněním, seřizovacími podložkami a pastorkem řízení s jeho vrchním kuličkovým ložiskem; .
6. převodku řízení upnout do svěráku, odjistit zajišťovací matici a vyšroubovat přesuvnou matici kulového čepu;
7. vyjmout kulové čepy z jejich misek společně s tlačnými pružinami;
8. ozubenou tyč řízení vytáhnout z převodky a pak vyjmout spodní ložisko pastorku řízení.

Podélný řez převodkou řízení je na obr. 171 a příčný na obr. 172.

1 - kulový čep; 2 - seřizovací hlava kulového čepu; 3 - závitový pojistný kroužek kulového čepu; 4 - manžeta; 
5 - hřebenová tyč; 6 - vodící pouzdro; 7 - spona; 8 - pryžová opěrka; 9 - těleso převodovky řízení; 10 - pružina; 11 - příložka; A = 130 mm; 60 +- 1° - výchylka kulového čepu

 wpe20245.gif (2881090 bytes)

Obr. 172 Příčný řez převodovkou řízení

1 - pastorek řízení; 2 - víko; 3 - těsnění; 4 - vymezovací podložky opěrného ložiska hřebenové tyče; 5 - tlačná pružina; 6 - víko opěrného ložiska; 7 - těsnící kroužek; 8 - vodicí pouzdro; 9 - hřebenová tyč; 10 - spodní valivé ložisko pastorku; 11 - horní valivé ložisko pastorku; 12 - vymezovací podložky pastorku; 13 - těsnící kroužek hřídele pastorku řízení;

Přezkoušení a kontrola jednotlivých dílů

Pokud se vyskytne závada na řízení vozidla, je vhodné před každou předpokládanou opravou řízení uvážit, zda zjištěné závady jsou opravdu způsobeny řízením a nikoli jinými díly, jako ložisky kol, zavěšením kol apod.; z převodky řízení nevytekl olej, protože nedostatečná olejová náplň může způsobit mimo jiné předčasné opotřebení převodů řízení, což by si vyžádalo rozsáhlejší opravu.

Při provádění jakýchkoli prací na řízení při zdviženém vozidle (a tím odlehčené přední nápravě) je třeba vyvarovat se rychlého a trhavého vytáčení kol do krajních poloh.

Ochranné a těsnicí manžety

Manžely musí být v pořádku, nesmějí být natrženy ani proraženy a musí být spolehlivě připevněny na převodce řízení a kulových čepech.

Kulové klouby a hřeben řízeni

Kulové klouby musí být výkyvné všemi směry, musí však bezpečně sedět ve svém kulovém sedle. Zajišťovací a přesuvné matice musí klouby dokonale zajišťovat. Po každé demontáži musí být tyto matice vyměněny za nové. Pokud by se kulové klouby ve svých sedlech volně nepohybovaly všemi směry, nebo naopak byly příliš volné, musí být demontovány a opotřebené díly nahrazeny novými. Při montáži je nutné kulové klouby i jejich sedla jemné potřít olejem používaným v převodce řízení.

Opěrné ložisko hřebenu řízení

Je třeba přezkoušet, zda se hřeben volně pohybuje ve vodicím (středicím) pouzdru. Pokud bylo řízení stále mazáno, je nepravděpodobné, že by došlo k opotřebení těchto styčných ploch. Při výměně dílů je třeba provést seřízení podle dále uvedeného postupu.

Pastorek řízení

Pokud je pastorek řízení opotřebován a jeho zuby třeba jen málo poškozeny, musí být vyměněn. Kuličková ložiska pastorku řízení nesmějí mít žádné opotřebení, otlačeniny na kuličkách ani na jejich kroužcích.

Při zpětné montáži pastorku řízení a jeho kuličkových ložisek je nutno provést seřízení podle dále uvedeného postupu.

Hřeben řízení

Plocha, jíž hřeben řízení dosedá na opěrné ložisko, nesmí mít rýhy, ani nesmí být příliš opotřebená. Také boky zubů nesmějí mít stopy opotřebení. Konce hřebene řízení se závity je nutno pečlivě zkontrolovat, zda nejsou opotřebeny ani jinak poškozeny.

 

Těsnění pastorku řízení

Pokud není těsnění pastorku v bezvadném stavu, musí být vždy vyměněno. Po seřízení pastorku řízení je třeba těsnicí prstenec nařídit tak, aby přesně doléhal na víko pastorku.

Smontování převodky řízení

Pro smontování převodky řízení je předepsán tento postup:
1. převodku řízení upevnit do svěráku tak, aby dosedací plocha víka pastorku řízení směřovala kolmo vzhůru;
2. spodní kuličkové ložisko pastorku řízení nalisovat do jeho sedla v převodce řízení;
3. do skříně řízení zasunout vodicí pouzdro, hřeben řízení (neozubeným koncem napřed) a hřeben nastavit tak, aby jeho ozubení směřovalo k ose pastorku řízení;
4. nasunout pastorek řízení do spodního ložiska a pootáčením na obě strany zasunout do hřebenu řízení; současně nasadit vrchní ložisko pastorku řízení;
5. pastorek řízení se zatlačí tak, aby jeho ložiska dobře dosedala, a tím se co nejvíce vymezila axiální vůle.

Vymezení vůle pastorku řízení

Při správném seřízení se musí pastorek volně otáčet bez zjevné axiální vůle. Tohoto stavu se dosáhne vkládáním kalibrovaných podložek pod víko pastorku. Při seřizování je nutno nejprve zjistit, jakou tloušťku mají seřizovací podložky mít, aby se jejich vložením mezi víko pastorku a vnější kroužek horního ložiska přesně vymezila vůle pastorku (obr. 173). K tomu je třeba zachovat tento postup:
1. Měrkou nebo jiným vhodným nástrojem se zatlačí vnější kroužek horního ložiska tak, aby se odstranila jakákoli axiální vůle v ložiskách pastorku.
2. Změří se vzdálenost X, což je vzdálenost mezi dosedací plochou skříně převodky řízení pro víko pastorku a vnějším kroužkem horního ložiska.
3. Potřebná tloušťka seřizovacích podložek Sl se vypočítá podle vztahu Sl = X + (0,025 až 0,13 mm) tak, aby se dala použít jedna z podložek dodávaných v rozměrech 0,12; 0,2; 0,25; 0,5 mm.
4. Po nasazení seřizovacích podložek se připevní víko pastorku řízení včetně těsnění. Víko musí být přesně vystředěno na hřídeli pastorku.
5. Aby se zcela zamezilo pronikání oleje přes víko pastorku, doporu čuje se potřít těsnění a oba šrouby před montáží těsnicí hmotou (Hermosal). Po ukončení montáže a vymezení vůle pastorku řízení je třeba přezkoušet, zda se otáčí lehce a bez obtíží.

Obr. 173 Seřízení ložiska pastorku X je změřená hodnota, C - přípravek

wpe76933.gif (1298189 bytes)

Obr. 174 Seřízení opěrného ložiska převodky řízení

Y je změřená hodnota. Při seřizování se musí pastorek otočit na obě strany o 180° hřebenová tyč je ve střední poloze

Seřízení hřebenu řízení

 

K zajištění bezvadného chodu řízení je třeba, aby hřeben řízení přesně dosedal do ozubení pastorku řízení, protože tím jsou vymezeny nežádoucí vůle v celém systému řízení. K tomu slouží opěrné ložisko, které podpírá hřeben řízení proti pastorku řízení a vymezuje jejich vzájemnou vůli, a v němž se hřeben řízení volně pohybuje. K nastavení přesné vůle je třeba zjistit tloušťku seřizovacích podložek S2, které se vkládají mezi skříň převodky řízení a víko opěrného ložiska (obr. 174). Přitom se postupuje takto:
1. Hřeben řízení se nastaví do středové polohy (pro přímou jízdu).
2. Opěrné ložisko se nasune do skříně převodky řízení.
3. Pastorkem řízení se pootáčí o 180° na obě strany a přitom se kontroluje, zda pastorek bezvadně zabírá po celém  hřebenu řízení. Zároveň se změří mezera Y, a to v několika místech polohy ozubené tyče mezi skříní převodky a víkem středícího ložiska.
4. tloušťka seřizovacích podložek S2, které se vkládají pod víko středícího ložiska, se vypočítá ze vzorce

S2 = Y -I- (0,05 až 0,13 mm).

Tyto seřizovací podložky se vyrábějí v tloušťkách 0,10 a 0,15 mm.

5. Do středícího ložiska se vloží pružina a těsnicí kroužek, na ně se připevní víko, pod které se nejdříve vloží seřizovací podložky potřené tekutým těsnicím tmelem (Hermasol).

Montáž kulových čepů převodky řízení

Při montáži kulových čepů převodky je třeba:

1. Našroubovat pojistné matice (obr. 171) na hřeben řízení až na konec závitu, pak nasadit tlačné pružiny, pánve kulového kloubu a kulové klouby, které se před montáží potřou olejem pro převodku řízení.
2. Na kulové klouby se nasunou seřiditelné a přesuvné matice s kulovým sedlem a dotáhnou se tak, aby byl umožněn kyvný pohyb čepů. Moment dotažení je 2 až 5 N m. Pak se přezkouší, zda rozsah pohybu (výkyvu) kloubů má, vrcholový úhel 60 +- 1°.
3. Přesuvná matice s kulovým sedlem se zajistí ve vychýlené poloze kulového kloubu dotažením pojistné matice. Nakonec se okraje pojistných i přesuvných matic zatemují do drážky na ozubeném hřebenu řízení.

Upevnění ochranných a těsnicích manžet

Při nasouvání ochranných a těsnicích pryžových manžet na kulové klouby hřebenu řízení je nutné postupovat opatrně, aby se manžety nepoškodily o závity kloubů. Při upevňování manžet na skříň převodky řízení je třeba šrouby svorných pásek dotahovat v původní poloze. Tím se dosáhne snadné přístupnosti dotahovacích šroubů i u převodky řízení namontované ve vozidle.

Mazání řízení

Převodovka řízení se plní olejem třídy SAE 90 (v praxi stejným olejem jako převodovka s rozvodovkou), a to množstvím 0,127 kg, tj. 0,14 litru. Před případným doplňováním oleje je třeba se vždy přesvědčit o množství ' oleje v převodce a doplnit jen tolik oleje, aby se nepřekročilo předepsané množství, což by způsobilo nadměrné mazání, které je u řízení nežádoucí.
Tabulka 38. Nápravy. Technická data

Přední náprava
typ zavěšení kol                                                                                      nezávislé, na spodních příčných výkyvných ramenech a svislých vzpěrách, s kapalinovými tlumiči a vinutými pružinami; příčný stabilizátor
vinuté pružiny objednací číslo 4251272
délka pružiny při zatížení silou 2 450 +- 100 N 235 mm
nejmenší přípustné zatížení pro délku 235 mm 2 260 N
označení pružin:
žlutá - při zatížení 2 450 N > 235 mm
zelená - při zatížení 2 450 N <= 235 mm
tlumiče pérování :
typ dvojčinné, toleskopické, kapalinové
RIV                                                   BOGE
objednací číslo 4242511                                              4242429
průměr vnitřního válce

27 mm

délka mezi horní plochou pláště a střední osou dolního oka pro připevnění k těhlici :
roztažený 436 mm
stlačený 293,5 mm
zdvih 142,5 mm
nastavení1) - tlakový zdvih

2,5 až 5 mm                                               2 až 5 mm

zpětný zdvih 13 až 18 mm                                              11 až 17 mm
Zadní náprava
typ zavěšení kol nezávislé, na spodních příčných výkyvných ramenech, svislé vzpěry s kapalinovými tlumiči, příčné listové pero působící také jako příčný stabilizátor
listové pero :
průhyb při statickém zatížení 3 400 N 16 +- 3 mm
tuhost 28,3 +- 2,3 mm/980 N
tlumiče pérování typ dvoj činné, kapalinové, teleskopické
RIV                                                      BOGE
objednací číslo 4242506                                                4242399
průměr vnitřního válce 27 mm
délka mezi horní plochou pláště a středem spodního oka pro připevnění li příčnému
ramenu --- roztažený 476 mm
stlačený 285 mm
zdvih 191 mm
nastavení2) - tlakový zdvih 2,5 až 5 mm                                         2 až 5 mm
zpětný zdvih 8 až 13 mm                                           8 až 14 mm

1) Tato data se zjišťují na speciálním přístroji Ap 5023 za těchto podmínek: rameno 250, zdvih 100, čtvrtkruhová poloha A 105° (spodní otvor).
2) Podmínky stejné jako pro přední tlumič, změna v nastavení čtvrtkruhové polohy A 120° (spodní otvor).

Pokud je doplnění oleje nutné, zdvihne se vozidlo na levé straně a nejlépe injekční stříkačkou se silnou jehlou se vstříkne potřebné množství oleje pod manžetu na levé straně vozu. Přitom je třeba manžetu nejprve opatrně nadzdvihnout z drážky v kulovém kloubu a po natlačení oleje ji zajistit (nejlépe pomocí drátu).

Po sestavení a seřízení převodky řízení musí točivý moment na pastorku řízení být v rozmezí 1,95 až 2,85 N m.