F128 Kontrolní úkony na klikové hřídeli
Domů ] Nahoru ] [ F128 Kontrolní úkony na klikové hřídeli ] Tabulka 28 ] Tabulka 50 ]


Klikový hřídel motorů používaných ve vozech Fiat 128 je uložen 5krát. K hlavním i k ojničním ložiskům se přivádí olej mazacími kanály, vedenými tělesem hřídele. Kanály jsou na koncích zaslepeny čtyřmi zátkami.

Klikový hřídel je třeba před namontováním pečlivě vyčistit a prohlédnout, zejména plochy všech 9 kluzných čepů. Zjistí-li se větší nerovnosti nebo větší ovalita, je nutné hřídel přebrousit na příslušnou podmíru; tj. na průměry zmenšované po 0,254 mm V těchto hodnotách se také dodávají pánve ložisek.

Kontrola hlavních a ojničních čepů klikového hřídele

 

Klikový hřídel je třeba nejdříve vizuálně zkontrolovat, zda nemá trhliny, a to ani na čepech, ani na bocích. Při zjištění trhlin je nutné hřídel bezpodmínečně vyměnit, aby se předešlo jeho zlomení za provozu.

Zjištěné lehké otlaky na kluzných plochách čepů se mohou odstranit nejemnějším karborundovým kamenem {brouskem).

Při větších rýhách, nebo zjistí-li se ovalita čepu větší než přípustných 0,00 mm, se čepy musí přebrousit. Při stanovení velikosti přebroušení čepů je třeba se řídit předepsanými vůlemi a tloušťkou ložiskových pánví, které jsou k dispozici. Míru přebroušení je nutné volit i s ohledem na požadavek co nejmenšího odebrání materiálu, tzn. průměr čepu je třeba volit co největší podle údajů v tab. 55, avšak tak, aby se odstranilo opotřebení čepu.Při přebrušování je důležité dodržet přechodové poloměry {obr. 228). Po přebroušení a vyhlazení čepů je nutno celý klikový hřídel důkladně umýt, aby ss odstranily zbytky po broušení a leštění . Vnitřní mazací kanály je třeba několikrát propláchnout vstříknutím benzínu.

Vyvažováni klikového hřídele

Pro kontrolu . vyvážení se klikový hřídel se setrvačníkem a spojkou umístí na dvě paralelní podpěry stojící na rovné desce. Pokud je vyvážení v pořádku, zůstává stát klikový hřídel v kterékoli poloze. Pokud se otáčí, nanese se po zastavení na horní část pomocný tmel a opět se zkontroluje stav vyvážení. Tmel se přidává a ubírá, až 3e hřídel vyvážen. Hmotnost tmelu určuje hmotnost materiálu, který je nutno na protilehlé straně hřídele odebrat. Materiál se odstraňuje odvrtáním setrvačníku na kružnicí o poloměru označeném na obr. 229 písmenem D.

Hlavni a ojniční čepy

 

Po přesoustružení nebo jakémkoli opracování klikového hřídele je třeba zkontrolovat souosost hlavních a ojničních čepů. Při této kontrole se položí hřídel na dvě paralelní podpěry a proměří se {viz obr. 229):

- souosost všech hlavních čepů (prohnutí klikového hřídele),
- vyosení ojničních čepů z roviny proložené klikami hřídele, ovalita hlavních a ojničních čepů,
- kuželovitost hlavních a ojničních čepů po přebroušení,
- pravoúhlost plochy setrvačníku k {točné) ose klikového hřídele (házení setrvačníku).

Menší odchylky od povolených hodnot mohou být odstraněny na hydraulickém lisu. Při vyrovnávání je ovšem třeba postupovat s nejvyšší opatrností. Je nutno vyhnout se takovému namáhání, při němž by mohlo dojít k poškození vnitřní struktury materiálu klikového hřídele.

Pánve hlavních ložisek

 

Ložiskové pánve, které mají rýhy, stopy po zadírání nebo jiné poškození a opotřebení, se musí nahradit novými. Jakákoli oprava není. přípustná.

Pokud nevykazují výše uvedené závady, je třeba provést kontrolu vůle kluzných ploch hlavních ložisek a čepů:

1. Na hlavní čepy položit kalibrovaný drát, např. Plastigage.
2. Nasadit a sešroubovat víka hlavních ložisek s pánvemi.
3. Šrouby víka dotáhnout momentem 78,4 N m.
4. Víka ložisek opět odšroubovat a sejmout.

Šířku deformovaného drátu porovnat se stupnicí na obalu. Hodnoty na stupnici udávají přímo vůli v ložisku nebo čepu.   Pro hlavní čepy je předepsaná normální vůle 0,050 až 0,095 mm. Vůle při opotřebení nesmí přesáhnout 0,15 mm. Při zjištění vůle větší než 0,15 mm je nutno čepy přebrousit a pro ložiska použít zesílené pánve menšího průměru podle tab. 55.

Po případné opravě se našroubují víka hlavních ložisek a dotáhnou se předepsaným momentem. Správné lícování hlavních čepů klikového hřídele v ložiskách se pozná podle měkkého běhu hřídele. V žádné poloze nesmí drhnout, ani se pohybovat volněji, nebo naopak obtížněji než v kterékoli jiné poloze.

Čištěni olejových mazacích kanálů

 

Dokonale vyčistit mazací olejové kanály v klikovém hřídeli je možno pouze po vyjmutí uzavíracích zátek.

Po vyjmutí je nutno jejich osazení ofrézovat pomocí frézy s vřetenem (vedením). Mazací kanály se propláchnou několikrát benzínem a vysuší stlačeným vzduchem.

Po vysušení se uzavírací zátky pomocí trnu nalisují zpět do svých sedel a zajistí temováním.

Axiální vůle klikového hřídele

 

Tato vůle se může měřit, až když je klikový hřídel zamontovaný v bloku motoru. Měří se jeho vůle mezi děleným axiálním ložiskem v zadním ložisku a opěrnými plochami klikového hřídele. Zjištěná hodnota by se měla pohybovat v rozmezí 0,055 až 0,265 mm. Pokud se překročí přípustná vůle vzniklá opotřebením, která je 0,35 mm, musí se normální axiální ložisko vyjmout a nahradit novým, zesíleným. Zesílené axiální ložisko má nadmíru 0,12'i mm.

Při vyjímání starého i nasazování nového axiálního ložiska je samozřejmé nutné hřídel v bloku uvolnit. Vkládané axiální ložisko musí být nasazeno tak, aby jeho drážkovaná plocha byla na straně opěrné plochy klikového hřídele. Opačné nasazení má za následek nedokonalé mazání třecích ploch, a tím i nadměrné a rychlé opotřebení:

Hřídelové těsnicí kroužky

 

Olejové těsnění na koncích klikového hřídele je provedeno dvěma pryžovými hřídelovými těsnicími kroužky v kovovém pouzdru a vnitřní pružinou (Gufero). Obě těsnění je nutno při každé demontáži kontrolovat zda nejsou opotřeben, zda pevné sedí a dobře přiléhají na styčnou plochu klikového hřídele.

Kroužek na straně rozvodu je umístěn v bočním víku bloku motoru za ozubeným kolem rozvodového ozubeného řemenu. Je přístupný po povolení matice řemenice na klikovém hřídeli, stažení řemenice, povolení napínáku ozubeného řemenu, sejmutí řemenu a stažení ozubeného kola pohonu řemenu.

Těsnicí kroužek na straně převodovky je možno vyměnit pouze po odpojení převodovky od motoru a sejmutí spojky a setrvačníku. Vzhledem k obtížné výměně obou kroužků je vhodné při každé větší opravě kroužky z preventivních důvodů vyměnit (zejména kroužek na straně převodovky.