F128 Kontrolní úkony na pístu
Domů ] Nahoru ]

Píst, pístní čep a pístní kroužky

Dno pí stu u motorů Fiat 128 není zcela rovné. Je mírně vypouklé, s vybráním pro sací a výfukový ventil.Při demontáži je třeba označit písty i jejich. polohu ve válci, aby při zpětné montáži byly umístěny do původních poloh.

Čištění pístu

Vyjmuté písty se pečlivě očistí . Zbytky usazených zplodin spalování se ze dna pístu i z drážek pro pístní kroužky odstraní seškrábání m. Drážky pístních kroužků se nejlépe vyčistí kouskem zlomeného starého kroužku. Dále se pečlivě vyčistí olejové kanály v ojnicích a ojničních pánvích. K čištění pístních kroužků je možné použít velmi jemné smirkové plátno.

Po vyčištění je nutné jednotlivé díly zkontrolovat, zda nemají trhliny ani jiné poškození, které by vyžadovalo výměnu dílu za nový.

Píst a pístní čep

Podle jmenovitého průměru jsou písty rozděleny do rozměrových skupin Á, C, E (obr. 230). Píst se měří ve vzdálenosti 51 +- 0,25 mm ode dna pístu v rovině kolmé na osu pístního čepu. Označení skupiny je vyraženo na spodní části pístu (obr. 231 ) . Dalším třídicím kritériem pístu je výrobní tolerance otvoru pro pístní čep (tab. 56).

Kontrola vůle pístu ve válci a pístního čepu v pístu

Při kontrole vůle mezi pístem. a stěnou válce je nutno dbát, aby píst a. válec měly shodné označení (stejnou rozměrovou třídu). Protože se písty normálních rozměrů. třídí také podle průměrů pístních ok, je třeba, aby také čepy patřily ke stejná třídě jako píst. Třída průměru pístu a třída průměru oka jsou vyraženy (číslo a písmeno) na dně pístu (obr. 231 ).

Montážní vůle mezi pístní m čepem a okem pístu musí být v rozmezí 0,010 až 0,018 mm. Tato hodnota se obtížně měří, a proto se kontrola správného lícování pístního čepu v pístu provede tak, že se řídkým olejem potřený pístní čep zavede do oka pístu. Je-li lícování správné, musí se dát čep lehce vtlačit, ale při natočení pístu kolmo k podložce nesmí čep sám vypadnout (obr. 232). Je tedy do pístu nasazen volně otočně. Rozměry součásti jsou 'na obr. 23.3.

Vůle mezi pístem a válcem se měří kolmo k ose pístního čepu ve vzdálenosti 51 +- 0,25 mm od horní hrany dna) pístu a musí být 0,050 až 0,070 mm. Aby bylo možno zjistit skutečnou vůli, je nutno vzít _v úvahu opotřebení pístu i válce.

Náhradní písty mají průměr zvětšený 0 0,2; 0,4 a 0,6 mm. Písty s větším průměrem již nejsou zařazeny do tříd ani podle průměru pístu; ani podle otvoru pro pístní čep.Náhradní pístní čepy se vyrábějí s nadmírou pauze 0,2 mm, bez dalšího zařazení do třídy.

Montáž pístního čepu

Pístní čep je usazen v oku ojnice pevně a v okách pístu kluzně. Proto ho lze montovat i demontovat pouze speciální m nářadím. Před zatlačení m. pístního čepu do ok o j nice a pístu se musí o j nice ohřát na 240 °C, ' aby se její oko roztáhlo a čep se do něj dal lehce zasunout. Po zahřátí je nutno pracovat co nejrychleji, protože oko ojnice rychle chladne. Vytlačení pístního čepu se provádí na lisu pomocí trnu.` Přesah mezi průměrem pístního čepu a průměrem oka ojnice je 0,010 až 0,042 mm.

Ojnice, písty a pístní čepy, které po rozebrání nevykazují povrchové vady, lze opět použít.

Při demontáži každé skupiny píst - pístní čep - ojnice je nutno jednotlivé díly správné označit, aby se při montáži vrátily na původní místo. Další podrobnosti jsou v odst. 4.2.5.

Kontrola hmotností. pístu

Před namontováním pístů do válců je nutno zkontrolovat, zda jejich maximální hmotnostní rozdíl není větší než přípustná tolerance +-2,5 g. Pokud sada pístů není v hmotnostním rozpětí, lze provést vyrovnání odebráním materiálu na spodní části pístu (obr. 234). Jmenovitá výška pístu 56,70 mm smí být zmenšena nejvíce o 4,5 mm a nejmenší průměr nesmí klesnout pod 70,50 mm. Pokud by nebylo možné uvedené hodnoty dodržet, je nutné použít zcela nové, pokud možno již vyvážené písty.

Pozor: Při odebrání materiálu pro odlehčení pístu se označení pístu i. třídy' oka ojnice zničí . Píst je nutno po odlehčení znovu označit.

 Pístní kroužky

Píst je osazen třemi pístním. kroužky, z nichž každý má jinou funkci. Horní - těsnicí - je nejtenčí a má obě vnější hrany zaoblené. Prostřední je polostírací a montuje se do pístu tak, aby zkosená hrana směřovala ode dna pístu (obr. 230). Spodní kroužek - stírací - je nejtlustší. Je opatřen odtokovými otvory a uvnitř pružinou. Kroužky se montují označením TO P nahoru (ke dnu pístu).

Při montáži je nutné použit kroužků příslušících jmenovitému rozměru
pístu, tj. s potřebnými nadmírami o 0;2; 0,4 a 0,6 mm.

Aby byla zajištěna správná funkce pístních kroužků, musí být namontovány ve správné poloze, musí mít správnou vůli v zámku (mezera mezi konci kroužku), nesmějí ve válci prosvítat (nebo jen minimálně) a v drážkách pístu musí být volně posuvné.

Kontrola vůle pístních kroužků v drážkách pístu

Vůle pístních kroužků v drážkách se měří lístkovou měrkou (obr. 235). Pro zaručení bezvadného provozu a dobré životnosti motoru je nutné míry vůle pístních. kroužků (viz tab. 56) při montáži přesně dodržet. Pístní kroužky bez vůle netěsní, motor má velkou spotřebu oleje a rychle se opotřebovávají písty i válce. Naopak  při nadměrné vůli se rychle opotřebovávají okraje drážek, čímž se vůle ještě zvětší. Velká vůle v drážkách umožňuje, aby volné kroužky působily jako čerpadlo oleje, který přečerpávají z klikové skříně do spalovacího prostoru válce.

Maximální vůle kroužků v drážkách daná opotřebením je 0,15 mm.

Kontrola vůle zámků pístních kroužků

Vůle zámků kroužků se měří také lístkovou měrkou (obr. 236): Kroužek s® vloží do válce a srovná se dotlačením dna pístu. U takto vloženého kroužku se kontroluje (vizuálně) těsnost podle prosvítání mezi kroužkem a stěnou válce:

Velikost vůle v zámku (tab. 56) je nutno dodržet. Při malé vůli je možno konce kroužků obrousit na větší mezeru.

Nasazování pístních kroužků do pístních drážek je nutno věnovat potřebnou péči, aby kroužek nepraskl. Práci usnadní speciální kleště, kterými se kroužek rozepne. Po nasazení všech kroužků se zkontroluje, zda jsou ve svých drážkách volně otočně, a jednotlivě kroužky se ustálí v takové poloze, aby jejich zámky byly vzájemně posunuty o 120.